กิจกรรมงานวิจัยที่น่าสนใจ

สัมมนาระดมความคิดเห็น เรื่อง "แนวทางการช่วยเหลือประชาชนทางกฎหมายและความเป็นไปได้ในการจัดตั้งกองทุนหรือรูปแบบอื่นเพื่อสนับสนุนการช่วยเหลือประชาชนทางกฎหมายในระดับอาเซียน (ASEAN)

ประชุมสัมมนาระดมความคิดเห็น เรื่อง “การพัฒนามาตรฐานวิชาชีพการบังคับคดี”

การประชุมสัมมนาระดมความคิดเห็น เรื่อง "การศึกษาเพื่อพัฒนาแนวทางการลงโทษ : หลักการลงโทษที่ได้สัดส่วน กรณีศึกษาคดียาเสพติด"

งานสัมมนาวิจัยทางวิชาการ เรื่อง "การศึกษาเปรียบเทียบความรับผิดทางอาญาของนิติบุคคลและผู้แทนนิติบุคคลของประเทศไทย กับประเทศต่าง ๆ ในประชาคมอาเซียน"

งานสัมมนาวิจัยทางวิชาการ เรื่อง "การศึกษาเปรียบเทียบความรับผิดทางอาญาของนิติบุคคลและผู้แทนนิติบุคคลของประเทศไทย กับประเทศต่าง ๆ ในประชาคมอาเซียน"


ประกาศทุนวิจัยภายใน

ประกาศทุนวิจัยภายนอก